Omavoimaisesti kirjolla

Suomen Aspergeryhdistyksessä autismin kirjoon kuuluvat ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä. Pyrimme edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, ja tämän kautta vähentämään marginalisointia.

Jäseneksi

Jäsenenä tuet yhteiskunnallista vaikuttamistyötämme ja saat tietoa tilaisuuksista, joissa voit tutustua toimintaan ja jäseniin. Olet tervetullut osallistumaan yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja sen sisältöön, juuri sellaisena kuin olet.

Jäsenistöömme kuuluu täysin itsenäisesti selviytyviä, eriasteisten toimintarajoitteiden vuoksi tukipalveluja tarvitsevia ja myös jonkin verran autismin kirjon henkilöiden perheenjäseniä. Yhteistä meille on pyrkimys omavoimaiseen, autismin kirjon aitoa omaa ääntä vahvistavaan toimintaan.

Suomen Aspergeryhdistys on Autismi- ja Aspergerliiton jäsen. Liiton jäsenetuna saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Autismi-lehden sekä jäsenalennusta liiton järjestämien koulutusten osallistumismaksuista.
Vaihtuvista jäseneduista löytyy lisätietoa liiton nettisivuilta: Vaihtuvat jäsenedut


Jäsenmaksu/kalenterivuosi:
 • 25 € varsinainen jäsen
 • 60 € yhteisöjäsen
 • 10 € kannatusjäsen
  • Kyseessä on minimisumma, yhdistyksen toimintaa voi halutessaan tuke suuremmallakin summalla.
   Kannatusjäsenelle ei lähetetä jäsenetuihin kuuluvaa Autismi-lehteä.

Voit hakea jäsenyyttä täyttämällä hakemuslomakkeen tai lähettämällä yhdistyksen Sihteerille vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrot nimesi, katu- ja sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi. Sihteerille voi lisäksi ilmoittaa muutoksista jäsentiedoissa (sähköposti- ja postitusosoitteiden muutokset, nimenmuutokset).
Jäsenyys ei edellytä diagnoosia.

In english

The Finnish Asperger Association, Suomen Aspergeryhdistys ry, (ASY) is a national organization led by autistic adults, the only one of its kind in Finland.


ASY is a member of the national umbrella organization Suomen Autismi- ja Aspergerliitto. Our constitution requires that half or more of our board members are on the autism spectrum. Since the Association started in 2005, up to 2016, all or most board members have been autistic.

In 2016, we have about 240 members. Members pay a small annual fee, and get informed about planned activities and about major decisions made by the board via a mailing list and a Facebook group.

We aim to reduce marginalization and promote social inclusion and opportunities for independent life management for Asperger and autistic individuals. Our target group was originally defined as Asperger and autistic conditions similar to it, recognizing the fact that the Association cannot realistically offer much to people with e.g. very limited verbal communication. We do not, however, judge people on the basis of their individual challenges or refuse anyone on the basis that they are too autistic.

Our members perceive their autistic characteristics in various ways. Some feel they are only 'different', some use the term 'neurodivergent', some are disabled and rely on disability services, some seek therapies or medications, and some may even express the idea that they would rather not be autistic. We do not require members to subscribe to any particular interpretation or ideology.

A core part of ASY's activity is peer groups, which run once a week or more in the Helsinki region and once every two weeks in Turku, focusing on various topics, some self-help and support, some more politically oriented. We also arrange less regular excursions and leisure activities. We make efforts to initiate and support groups in other parts of the country, but these tend to be short-lived.

Our main annual events, which bring together a considerable proportion of the membership, are the Autistic Pride Day event in June and a two-day event, the Empowerment Days, in November.

Yhdistyksen säännöt

 • 1

  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

  Yhdistyksen nimi on Suomen Asperger-yhdistys ry, Asperger-föreningen i Finland rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys käyttää toiminnassaan sekä suomen että ruotsin kieltä. Yhdistyksen rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.
 • 2

  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

  Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Asperger-henkilöiden sekä Aspergerin oireyhtymää lähellä olevien autismikirjon henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä vähentää heihin kohdistuvaa marginalisointia.


  Yhdistyksen tarkoituksena on:

  Levittää tietoa Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden erityisistä tavoista olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.

  Toimia Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden edunvalvojana yhteiskunnassa.

  Toimia yhteistyössä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa saadakseen aikaan parempaa opetusta, terveydenhoitoa, parempia sosiaalisia oloja sekä yleisiä työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia Asperger-henkilöille ja muille autismin kirjoon kuuluville henkilöille.

  Toimia sen puolesta, että Asperger-henkilöt ja muut autismikirjoon kuuluvat henkilöt voisivat aikuisina elää ilman marginalisointia.

  Edistää ja tukea Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.


  Toteuttaakseen tavoitteensa yhdistys:

  Tiedottaa Aspergerin oireyhtymästä ja muista sitä lähellä olevista autismikirjon muodoista.

  Tekee aloitteita / anomuksia Autismi- ja Aspergerliitolle sekä muille yhteisöille ja viranomaisille.

  Järjestää jäsenistölleen koulutusta, oma-apu- ja virkistystoimintaa.

  Järjestää mahdollisuuksiensa mukaan kerhotoimintaa ja yhteistapaamisia.

  Pitää yllä yhteyksiä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi.


  Tukeakseen toimintaansa voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia saatuaan asianmukaiset luvat näihin.

 • 3

  JÄSENET

  Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa luonnollinen henkilö ja kannattajajäseneksi luonnollinen tai juridinen henkilö. Päätöksen yhdistyksen jäseneksi ottamisesta tekee hallitus. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksu määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksestä eroamiseen vaaditaan yhdistyslaissa säädetty ilmoitus. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli yhden vuoden (1) ajan, voi hallitus erottaa hänet. Jäsenen erottaminen muista kuin ylläolevista syistä käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Erottamisen perusteena voi olla jäsenmaksulaiminlyönnin ohella vain se, että jäsenen on osoitettu vahingoittaneen vakavasti yhdistyksen toimintaa tai sääntöjen mukaisia tavoitteita. Erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 äänistä. Läsnäolevilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua päätöksen tekemiseen yhdistyksen asioista päätettäessä. Kannattajajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus mutta ei äänioikeutta.
 • 4

  HALLITUS

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on valittava autismikirjon henkilöiden joukosta. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tai kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


  Hallituksen tehtäviä ovat:

  Valvoa yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita. Kutsua yhdistys koolle. Alustaa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa sen päätökset.

  Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tehdä yhdistyksen vuosikokoukselle toimintakertomus yhdistyksen viimeisen vuoden toiminnasta.

  Hoitaa sellaiset asiat, joita yhdistyslain sääntöjen mukaan ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

  Hallitus voi keskuudestaan tai sen ulkopuolelta asettaa valiokuntia. Valiokuntien tehtävistä päättää hallitus.

 • 5

  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.
 • 6

  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 • 7

  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta Autismi- ja Aspergerliitto ry:n äänenkannattajassa tai muussa yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kirjallinen ilmoitus voi tapahtua myös sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 • 8

  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

  Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannattajajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • 9

  VARSINAISET KOKOUKSET

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  Kokouksen avaus

  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  Hyväksytään kokouksen esityslista.

  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.

  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

  Valitaan yhdistykselle edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä.

  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

  Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 • 10

  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee mainita, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään yhdistyksen tavoitteita vastaavaan toimintaan viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.